Education Pack (2016). Всички различни – всички равни

Идеи, ресурси, методи и дейности за неформално междукултурно образование с млади хора и възрастни

Автор: Пл@тформа за толерантност

Цел и предвидена аудитория

„Образователният комплект“ Всички различни – всички равни (Education Pack. All Different – All Equal), има за цел да предостави практически и теоретични материали, които могат да бъдат използвани от преподаватели, обучители, младежки работници и учители в неформалното образование, за да улеснят учебния процес и знанията на младите хора за социалната среда, в която живеят.

Наръчникът е разработен от Съвета на Европа в помощ на по-доброто разбиране на причините за расизма и нетърпимостта, както и на оценяване на различията между хора от различен произход. Дейностите в този образователен пакет помагат на участниците да развият нов или различен възглед за обществото и ги насърчават да предприемат градивни действия и стъпки по посока на междукултурното разбирателство.

Целевата аудитория на тези материали са преди всичко младите хора; авторите обаче отбелязват, че материалите могат да бъдат адаптирани за всички възрастови групи.

Наръчникът с инструменти излиза като част от Европейската младежка кампания срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма и нетърпимостта от 1995 г. Затова и голяма част от текста се основава на примери от Европа, но основните концепции са по-широко приложими. Второто издание е публикувано през 2004 г. със същото съдържание, но с актуализирани примери. То излиза отново като преработено издание през 2016 г. на английски и френски езици.

Структура и ключови образователни методи

Education Pack е разделен на две части:

Част А) Ключови понятия и основи за междукултурно образование

Част А прави преглед на редица ключови концепции и идеи, свързани с различията, дискриминацията и междукултурното образование. Основната информация, предоставена в тези три глави, съдържа многобройни дискусионни въпроси, за да насърчи разговора между участниците.

Част Б) Дейности, методи и ресурси

Част Б съдържа множество упражнения, предназначени да предоставят на групи с различен брой участници  възможността да работят по въпросите на междукултурното образование. Тези дейности се различават по нивото на необходимите умения или знания и са лесно приспособими към различни условия и среда. Дейностите варират от разказване на истории през ролеви игри до анализ на медиите.

Ключови теми или теми по модули

Част А – Ключови понятия и основи за междукултурно образование

1. Предизвикателства, проблеми и техния произход

Тази глава се фокусира най-силно върху Европа, но същевременно обхваща множество теми, които биха могли да бъдат отнесени към други условия и среда. Политическите и икономическите сили са откроени като основен двигател на прираста на мултикултурните общества. Служейки си с Европа като пример, авторите изследват как тези сили са създали дисбаланси и разделения между общностите, етническите групи и нациите. В Част А ще намерите отговори на въпроси като: какво означава да си „малцинство“ по отношение на числата и властта; каква е разликата между мигранти, бежанци и търсещи убежище; в какво се изразява ксенофобията и др.

2. Разбиране на различията и дискриминацията

Тази глава обяснява широк набор от термини, свързани с различието, включително: мултикултурно, междукултурно, култура, идентичност, стереотипи, предразсъдъци, етноцентризъм, дискриминация, ксенофобия, нетърпимост, антисемитизъм и расизъм. Текстът разглежда различни обяснения, свързани с расизма, вариращи от „расизмът е мит“ до „расизмът е дълбоко вкоренен в историята“. Главата завършва с твърдението, че „расизъм = власт + предразсъдъци“.

3. Междукултурно образование: положителен подход към различията

Тази глава се фокусира върху младежкото междукултурно образование, като отбелязва, че то може да се случи както във формални условия (публичната образователна система), така и в неформална среда (младежки организации, програми за международен обмен). Текстът представя междукултурното образование като процес с различни етапи:

1) Да си представим себе си отвън – личен размисъл върху собствените реалности

2) Да разберем света, в който живеем – взаимната зависимост на различни общества, региони и държави

3) Да се ​​запознаем с други реалности – преодоляване на „страха от неизвестното“

4) За да видим различието в положителен аспект – различието следва да е обогатяващо, а не разделящо

5) Да поддържаме положителните нагласи, ценности и поведение – приемането, толерантността и свързаните с тях ценности осигуряват основа за солидарност

Част Б – Дейности, методи и ресурси

Част Б е компилация от 43 различни дейности, предназначени да помогнат на участниците в практикума на междукултурното образование чрез участническия подход. В допълнение към инструкциите и други практически подробности, свързани с дейността (цели, размер на групата, разпределение на времето и т. н.), всяка дейност се характеризира с определено ниво на разбиране и дискусионни умения, необходими на за ползотворния опит от обучението на групата. Също така всяка дейност е обозначена според водещата в нея тема или теми (G = групова динамика, I = образи на другите, M = изследване на съответните социални, културни, икономически и/или образователни механизми, A = тези, които насърчават социалната промяна и приемането на различието). Тези дейности могат да бъдат адаптирани към различен контекст и групи.

*В линковете по-долу ще откриете наръчника с отворен онлайн достъп във всички налични версии и езици.

Източници: