Право на памет (Right to Remember, 2017)

Образователен наръчник за млади хора относно ромския геноцид

Автор: Пл@тформа за толерантност

„Право на памет“ (Right to Remember, 2017) е самостоятелен образователен ресурс за всички, които искат да насърчат по-дълбокото осъзнаване на ромския геноцид и борбата срещу дискриминацията. Наръчникът се основава на принципите на обучението по правата на човека и поставя паметта като аспект на изучаването на тези права.

Укрепването на идентичността на младите хора от ромски произход е приоритет за Плана за действие за ромските младежи на Съвета на Европа. Това предполага създаването на среда, в която те могат да израснат без дискриминация и да са уверени в своята идентичност и бъдещи перспективи, като същевременно оценяват своята история и своя множествен културен произход и принадлежност.

Ромският геноцид, извършен преди и по време на Втората световна война, е повлиял дълбоко върху ромските общности в цяла Европа и играе централна роля в разбирането на преобладаващите антиджипсизъм и дискриминация срещу ромите.

Включването на младите хора, в това число и ромските младежи, в изследване, обсъждане и откриване на значенията на ромския геноцид е начин да ги направите активни като агенти и действащи лица, като им помогнете да си изградят свое собствено разбиране за правата на човека и историята.

„Право на памет“ включва образователни дейности, идеи за организирането на възпоменателни събития, както и информация за геноцида и неговото значение за ситуацията на ромите днес. Той е предназначен предимно за младежки работници в неформални условия, но ще бъде полезен за всеки, който работи в образованието, включително в училищата.

Второто издание на наръчника, публикувано през 2017 г., включва промени главно в уводната част.

*Наръчникът е издаден на английски и руски с пълен онлайн достъп на линковете, посочени по-долу.

Източници: