Наръчник за фасилитатори в неформалното обучение (2009)

Ръководство за фасилитатори, участващи в подготовката и изпълнението на програмата с учебни сесии в Европейските младежки центрове

Автор: Пл@тформа за толерантност

Наръчникът за фасилитатори в неформалното обучение (2009) предоставя основна информация и практически съвети за всички, които участват в планирането и предоставянето на междукултурни дейности с помощта на неформални образователни методи. Той е резултат от усилията на младежкия сектор на Съвета на Европа да подкрепя и развива качеството на неформалните образователни дейности из цяла Европа, като така допринася и за по-широкото им признаване.

Целта на младежката политика на Съвета на Европа е да предостави на младите хора – момичета и момчета, млади жени и млади мъже – равни възможности и опит, които ще им позволят да развият знанията, уменията и компетентностите, за да заемат пълноценна роля във всички аспекти на обществото.

Участниците в образователните и обучителните дейности са мултиплаери, които в рамките на своите младежки организации или институции участват в обучението на други млади хора и/или в разработването на дейности и програми, прилагащи на практика ценностите, стандартите и целите, които ръководят младежката политика на Съвета на Европа.

В наръчника принципите на неформалното учене са комбинирани с подходи за учене чрез преживяване, даващи непосредствен опит в самото осмисляне на пътищата и потенциала на неформалното обучение. Затова и наръчникът има по-широко приложение в младежкото неформално обучение за всички изкушени в разгръщането на този потенциал.

*Наръчникът е достъпен в линковете по-долу със свободен онлайн достъп, на английски, френски, руски и турски езици.

Източници: