КОМПАС (COMPASS 2002/2012)

Ръководство за обучение по правата на човека за млади хора

Автор: Пл@тформа за толерантност

КОМПАС е ръководство за обучение по правата на човека за млади хора, разработено през 2002 г. от Дирекцията за младежта и спорта към Съвета на Европа по случай 50-годишнината от създаването на Европейската конвенция за правата на човека.

КОМПАС е преведен към момента на повече от 30 езика, вариращи от арабски и японски до исландски и баски, като преводът и адаптацията към други езици и контексти непрекъснато се насърчават. През 2012 г. ръководството претърпява значително разширение и актуализация в контекста на интензивно развиващите се съвременни общества, култури и технологии.

Ръководството съдържа основна информация по глобални теми, отнасящи се до правата на човека, включително миграция, здравеопазване, бедност, гражданство, демокрация, насилие и т.н. КОМПАС също така осигурява въвеждаща информация за правата на човека, основните международни документи в тази област на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, речник на правата на човека и не на последно място – 58 идеи за дейности и обучение по темата за правата на човека, разработени по методите на неформалното обучение. Тези дейности имат за цел да въведат младите хора в конкретни теми, отнасящи се до човешките права, чрез тяхното интерактивно участие. Всяка дейност е свързана с една или няколко теми за правата на човека и може да продължи от 30 минути до 1,5 часа.

Източници: