Имаш думата! (Have Your Say!, 2015)

Ръководство за Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Младежкото участие не е самоцел, а средство за постигане на положителни промени в живота на младите хора и за изграждане на по-добри демократични общества.

Участието е основно човешко право, признато наравно с останалите във Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията за правата на детето. Участието също така е основен принцип на правата на човека и условие за ефективно демократично гражданство за всички хора.

Ръководството Имаш думата!“ (Have Your Say!, 2015*) е създадено в подкрепа на местните и регионалните власти, младежките организации и младите хора, които искат да дадат думата на младите хора за пълноценно демократично младежко участие.

Младежкото участие се насърчава във всички сектори на Съвета на Европа. Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета през май 2003 г. от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, е инструмент, определящ стандартите за младежко участие. Тя подкрепя младите хора, младежките работници, младежките организации и местните власти при насърчаването и засилването на пълноценното младежко участие на местно и регионално ниво в цяла Европа.

Съгласно Хартата участието е свързано с това да имаш правото, средствата, пространството и възможностите и – когато е необходимо – подкрепата за участие и въздействие върху решения и участие в действия и активности, и насочено към принос за изграждането на по-добро общество. Ръководството „Имаш думата!“ е образователен и практически инструмент за подпомагане на всички, ангажирани с превръщането на това право в реалност за повече млади хора в страните-членки на Съвета на Европа.

*От 2015 г. датира новото издание на „Имаш думата!“.

**Ръководството е налично със свободен онлайн достъп на 10 езика: английски, френски, албански, азербайджански, немски, италиански, македонски, руски, турски и украински.

Източници:

  • Council of Europe. Manuals and Handbooks. Council of Europe – official website: https://www.coe.int/en/web/youth/manuals-and-handbooks
  • Council of Europe – Youth Directorate. 2015. Have Your Say! Manual on the revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. (New edition): https://rm.coe.int/16807023e0
  • Конгрес на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Юли 2015. Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите: https://rm.coe.int/168071b503