Въпроси на социалния пол (Gender Matters, 2019)

Наръчник за справяне с джендър-базираното насилие, засягащо младите хора

Наръчникът представлява въведение в социалния пол (джендър) и джендър-базираното насилие  и е полезен за всички, които работят с млади хора. В него са включени теми и инструменти, отварящи размисъл и повишаване осведомеността на младите хора относно социалния пол и джендър-базираното насилие, свързано с ред ключови социални, политически и правни въпроси.

Джендър-базираното насилие се отнася до всякакъв вид вреда, извършена срещу човек или група хора поради техния фактически или възприет пол, джендър, сексуална ориентация и/или джендър идентичност. Джендър-базираното насилие може да бъде сексуално, физическо, вербално, психологическо (емоционално) или социално-икономическо и може да приеме много форми – от вербално насилие и реч на омразата в интернет до изнасилване или убийство. Статистиката показва, че насилието, основано на социалния пол, засяга в изключителна степен жените.

Този вид насилие, както и всички останали видове насилие, подкопава основните ценности на правата на човека, на които се основава Съветът на Европа и които страните членки са подписали. Това е проблем във всички държави членки, който засяга милиони жени и мъже, млади хора и деца независимо от техния социален статус, културен или религиозен произход.

Предотвратяването, справянето и борбата с джендър-базираното насилие е неразделна част от образованието по правата на човека, младежката работа и неформалните обучителни дейности, които подкрепят младите хора по пътя към тяхната автономия като активни граждани, съзнаващи човешките права на всекиго.

„Въпроси на социалния пол“ следва да се използва като практически ресурс при насочването на младите хора към това да осъзнаят по-добре собствените си действия и действията на другите. Това допринася за по-добро разбиране как да съхраняваме достойнството си, как да се пазим в безопасност и как да подкрепяме онези, които са преживели насилие в живота си.

*Наръчникът е достъпен онлайн на английски и френски езици на линковете, посочени по-долу.

Източници: