Вземане на сериозно (Taking It Seriously, 2015)

Ръководство за Препоръка CM/Rec(2015)3 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите-членки относно достъпа до социални права на младите хора от непривилегировани квартали

В сърцата и околностите на много градове социалните и икономическите дисбаланси доведоха през десетилетията до развитието на т. нар. непривилегировани квартали, където културното, етническото и пр. многообразие е придружено от бедност и често – от маргинализиране или изключване. Често тази неблагоприятна както за отделните хора, така и за цели общности ситуация се комбинира с различни форми и нива на социална сегрегация, дискриминация и насилие.

По време на икономическа и социална криза чувството на безсилие и безпокойство относно бъдещето води до риск от сериозно задълбочаване на местното напрежение и основните конфликти. Обикновено именно младите хора са в центъра на това напрежение, защото са по-емоционални, по-уязвими и несигурни, както и по-пряко засегнати от несигурността по отношение на развитието на тяхната автономия, но и на своето участие в обществото и на приноса им за неговото развитие.

През 2015 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Препоръка относно достъпа до социални права на младите хора от непривилегировани квартали, в която са включени предложения за такива политически мерки за държавите-членки, които по адекватен и ефективен начин да посрещнат ситуациите на изключване, дискриминация и насилие, засягащи младите хора в непривилегированите квартали. Ръководството „Вземане на сериозно (Taking It Seriously, 2015) е насочено изцяло към дейности, предложени в тази препоръка, като има за цел да доближи нейното съдържание до политиците, младежките организации и младежките работници.

Ръководството включва също съвети и примери за действия стъпка по стъпка, както и политики за разработване, така че социалните права на младите хора да бъдат взети на сериозно от всички участници, засегнати от социалното включване и социалното сближаване.

Съветите, примерите и предложенията за действия включват:

  • предоставяне на достъпни и финансово приемливи обществени услуги;
  • преодоляване на сегрегацията;
  • насърчаване на участието на младите хора;
  • борба с дискриминацията;
  • признаване на младежката работа и неформалното обучение;
  • насърчаване на джендър подходи към разработването на младежките политики.

*Изданието е налично с пълен онлайн достъп на линковете по-долу – на английски, френски, немски и руски езици.

Източници: