Политика на Европейския съюз в сферата на защита на правата на човека

Харта на основните права на човека в Европейския съюз

При запознаване с основните човешки права ще срещнеш няколко основни документа. В Европа двете най-важни организации, работещи активно по защита на правата на човека, са Съветът на Европа и Европейският съюз (ЕС), в който България членува от 2007 г.

Правата на всеки индивид в рамките на ЕС са установявани в хода на различни култури и исторически периоди, по различни начини и причини и под различни форми. Затова ЕС предприема инициативата да ги направи по-ясни и универсални и ги обединява в един документ, който е актуализиран според промените в обществото, социалния прогрес и научния и технологичен напредък: този документ е Хартата на основните права на Европейския съюз.

Хартата е посветена на определени политически, социални и икономически права на гражданите на ЕС. Тя е изготвена от Европейската конвенция и тържествено представена на 7 декември 2000 г. от Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия. Въпреки това обаче нейният правен статут остава неясен. Хартата не е имала пълно правно действие до влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 г. 

Хартата на основните права на ЕС в своя член 21 изрично забранява дискриминацията въз основа на каквито и да било основания и е задължителна за държавите-членки при прилагане на правото на ЕС. Разпоредбите на националното право трябва да са съобразени с разпоредбите на Хартата, като по този начин, на базата на общоевропейските ценности, се създава основание за наказателно преследване на извършителите на престъпления от омраза на национално ниво.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *