Какви са резултатите от кампанията „Движение за език без омраза“ за 2013 – 2015 г.?

В началото бе проектът „Младите хора в борба срещу речта на омразата онлайн“

Адаптиран превод със съкращения: Силвия Борисова

Проектът „Младите хора в борба срещу речта на омразата онлайн“ стъпва върху опита на две предишни младежки кампании на Съвета на Европа (All Different – All Equal). Одобрен е през март 2011 г. за изпълнение от Младежкия департамент и като нова кампания на Съвета на Европа (СЕ) получава името „Движение за език без омраза“ с период на изпълнение 22 март 2013 – 31 март 2015 г.

Били са нужни 15 месеца за подготвителната фаза на кампанията поради комплексния ѝ характер – „Движение за език без омраза“обхваща няколко сектора и включва три стълба на СЕ: права на човека, демокрация и върховенство на закона. Основна цел на проекта е борбата с расизма и дискриминацията, проявявани онлайн под формата на реч на омразата, чрез мобилизиране на младите хора и младежките организации да припознават и да реагират при подобни нарушения на човешките права в киберпространството. По-широките цели на европейската кампания включват образованието в права на човека и демократично гражданство и изследват докъде се простират границите между свободата на изразяване на лично мнение и изказ и предпазването от всички форми на изразяване, сеещи омраза. 

Залогът на изпълнение на кампанията пада върху националните комисии във всяка от 47-те членки на СЕ в координация с Младежкия департамент, които съобразно националния контекст да осъществят съвместни инициативи с правителствените и неправителствените (младежки) институции в тяхната държава. Постигнатият успех в онлайн пространството се дължи на възхитителните усилия на неголяма, но много активна общност от онлайн активисти и доброволци, координирани от ръководителя на кампанията. 

Въпреки ниския бюджет и ненавременното отчитане, че освен младежите на възраст 13–30 е необходимо и включването на редица други заинтересовани страни (парламента, националния съд и регулиращи органи като полицията и закрилата на онлайн активистите на национално равнище) за по-всестранна и мащабна реализация на кампанията – през последните си месеци кампанията отчита значителен напредък. На 29 януари 2015 г. парламентарните членове подписват обвързваща Харта за членство в Парламентарния алианс „Без омраза“, с което 35 държави се ангажират да вземат открита, недвусмислена и проактивна позиция срещу расизма, омразата и нетолерантността независимо от причините и начините на проява на тези негативни феномени.

Друга илюстрация за успеха на кампанията „Движение за език без омраза“ е следното съобщение от Google групата на инициативата от 17 март 2015 г., отнасящо се до Фейсбук и речта на омразата:

Фейсбук премахва речта от омраза, включваща съдържание, което пряко атакува хората въз основа на тяхната раса, етнос, национален произход, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, пол, джендър или джендър идентичност или сериозни увреждания или заболявания.

На организациите и лицата, посветени на подклаждането на омраза срещу тези защитени групи, не се позволява присъствие във Фейсбук. Както при всички наши стандарти, и сега се осланяме на нашата общност да ни докладва за подобно съдържание.

Регистрираните онлайн активисти са в постоянен контакт с Фейсбук във връзка с Hate Speech Watch, като именно кампанията „Движение за език без омраза“ даде тласъка на тази мащабна регулативна активност срещу речта от омраза в онлайн пространството.

Настоящата оценка следва да отчете факта на усложняване на външния контекст: атаките и инцидентите от омраза и дискриминация, речта на омразата в онлайн пространството и общоевропейският консенсус около борбата със словото от омраза са добили още по-мащабни измерения за близките пет години, от самото зараждане на идеята за кампанията.

1. Залог и цели на кампанията

Главната трудност при стартиране на самата кампания, заради която е отлагано на няколко пъти и нейното официално начало, – е комплексният характер на предмета на кампанията, за пръв път съчетаващ толкова разнородни сектори в рамките на Съвета на Европа като образование, електронно правителство, права на човека, Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (ECR), Младежи и интернет безопасност и др.

Главният принос и дългосрочният план на кампанията са преработвани в движение цели три пъти поради сложните взаимовръзки между всеки от слоевете на движението, както и заради разностранните измерения на речта на омразата в своеобразния религиозен и културен контекст на страните в Европа.

Фокусът на кампанията не пада върху елиминиране на речта от омраза, а по-скоро върху борбата с нея чрез пряко противопоставяне. По-конкретно, кампанията съумя да посрещне адекватно социалните и политическите нужди и нарастване на заплахите в обществото. Наред с това се постара да удържи баланса между офлайн и онлайн реалността. Онлайн пространството беше оправдано припознато като сфера, в която младите хора все по-интензивно се превръщат в жертви. Друга заслуга на кампанията бе адекватната подкрепа на синергиите между социалните медии, застъпничеството и действията. 

Макар и понятието за реч на омразата да е изначално стеснено от пресичането на сферата на речта от омраза с тези на младите хора и онлайн пространството, то остава широко приложимо. Това от една страна дава по-широко поле на очакваните резултати, обединени около една мащабна кауза; от друга обаче, поради тази причина въздействието и успехите, които кампанията е постигнала към края на периода на изпълнение, са трудно измерими. Безспорно главният успех е повишаването на общественото внимание към речта на омразата в интернет комуникацията между младите хора, както и разграничаването на различните младежки онлайн реалности от страна на кампанията. Що се отнася обаче до бъдещите кампании, нужно е да бъдат планирани ясни индикатори за кампанийните приоритети и фокус.

2. Подготовка на кампанията

Кампанията „Движение за език без омраза“ включва 15-месечна подготвителна фаза преди официалното ѝ начало – като минус може да се отчете обаче липсата на заключителен обобщаващ момент, който би довел до изграждането на по-цялостен облик и фокус на кампанията, както и до по-прецизен план за действие. Целият този период би могъл да бъде оползотворен за разработването на съдържателната част и дефинициите, както и за привличане на заинтересованите страни в партньорство, също с оглед на това да бъде по-ясно разграничена подготвителната от реалната кампанийна част.

Оценката на кампанията отчита и дисбаланса и неадекватното планиране при комуникацията и управлението на очакванията в контекста на контрола върху процесите и разгръщането на различните инициативи. Многобройните идеи и препоръки от най-различни експерти далеч надхвърлят наличните човешки и финансови ресурси.

В края на подготвителната фаза, а дори и в периода на изпълнение на самата кампания, понятието „реч на омразата“ остава трудно за формулиране, особено с оглед на различията в националните правни рамки по отношеие на свободата на изразяване и преследване на престъпленията от омраза. Работната дефиниция на Департамента за младежта към СЕ, възприета от предложенията на регистрираните онлайн активисти, остава размита. Въпреки това е поставена обща рамка на понятието, която позволява субективното и контекстуалното разбиране на проблема.

3. Резултати и постижения на кампанията

Непреодолимо е чувството за неотложност на темата за словото от омраза. Като цяло обаче оценката на резултатите е разноречива – според респондентите кампанията действително е постигнала прогрес в повишаване вниманието по темата за речта на омразата – но не и в желания мащаб, не и за речта на омразата в онлайн пространството в частност.

Далеч не всичките 47 страни-членки на ООН са се включили практически в разпространяването на кампанията – реализирани са едва 18 (38% от страните) пълни кампании на национално равнище: осъществили ползотворно вътрешно сътрудничество и присъствие в онлайн пространството. Други 7 страни (15%) са реализирали кампании без онлайн присъствие. Генерирани са и десетки локални кампании под шапката на движението, но за съжаление цялото богатство от инициативи не може да бъде обхванато поради липсата на единна система за събиране на данните. Националните кампании с вътрешно сътрудничество са направили своя собствена оценка на резултатите, отразена в официалната група на последователите на движението.

Благодарение на подкрепата на две ключови финансиращи организации, Европейската младежка фондация (European Youth Foundation) и грантовете на Норвегия и ЕИК, кампанията достига до около 1,4 хиляди преки бенефициенти от цяла Европа – било чрез обучения, работилници, семинари или конференции. За периода между 10 март 2013 и 16 март 2015 г. са генерирани 18 701 харесвания във Фейсбук, а тиутовете на кампанията са били споделяни 13 576 пъти. Това са общо 32 277 реагирания в онлайн пространството за две години. Което ще рече, че заедно с 1400-те обучени централната кампания е достигнала директно до близо 33 700 души. Реалният брой на хората, достигнати от Младежкия департамент към СЕ вероятно е по-висок, но към момента не е документиран и няма как да бъде отчетен.

Очакваният брой на Европейските дни на действието е достигнат и дори надвишен. Паралелно с това, заложената цел от 6 превода на BOOKMARKS също е задмината: оригиналното ръководство на английски език е преведено на 4 езика – арменски, френски, унгарски и норвежки, а към официалния край на кампанията на 31 март 2015 г. е в процес на превеждане на още 9 езика – финландски, гръцки, исландски, македонски, черногорски, полски, руски, шведски и украински.

Всички заинтересовани страни са единодушни, че кампанията осветлява особено важна тема в контекста на съвременните социално-политически тенденции. Безспорно главната роля в борбата с речта на омразата в онлайн пространството имат младите хора – като най-активните в социалните мрежи, именно те са оказали най-силна подкрепа за онлайн разпространението на темата за речта от омраза.

Кампанията „Движение за език без омраза“ съумява да свърже отделни хора, организации и институции в общата цел за борба със словото на омразата. Финалната оценка на създаването на сплотена група за борба с речта на омразата в онлайн пространството обаче не е така задоволителна – липсва балансът, включително при разпределянето на отговорности, между заинтересованите страни, сред които активистите и партньорските мрежи. От една страна, консолидирането в сплотена общност около кампанията се осуетява поради липсата на централизирана, финансова и/или политическа подкрепа. От друга страна, на места се наблюдава силно централизирано вземане на решения и съответно – липса на свобода за предприемане на инициативи на частно и национално равнище. Затова и кампанията не съумява да формира единен поток и да привлече изолираните балони в една-единствена голяма вълна.

Не е постигнат и балансът между офлайн и онлайн дейностите по кампанията – използването на онлайн елементите за повишаване на осведомеността и провокирането на жива дискусия. Предполага се обаче, че по-силно влияние са оказали дейностите офлайн, което опровергава нуждата от засилване на присъствието онлайн.

Оценителите заключават, че липсва ясно разграничение между предмета или темата на речта на омразата онлайн, от една страна, и методиката и образователния подход към въпроса за разпознаването и реагирането на речта от омраза, от друга страна. Тъй като информирането по тази тема се случва в огромна степен през личен контакт между близки, неформални обучители в работилници или публичния образователен цикъл, офлайн обучението според оценителите е останало подценено в рамките на самата кампания.

 4. Използвани стратегии и тактики

Приложените в кампанията стратегии не се различават съществено от предходната кампания на Младежкия департамент към СЕ, що се отнася до набиране на средства, поставяне на цели и приоритети, вътрешни сътрудничества на национално равнище с излъчен координатор, лоби на европейско равнище и фокус върху младите хора. Затова и за оценителите е изненадващо, че кампанията не е постигнала достатъчно убедително застъпничество на национално ниво; както и че финансирането е останало толкова ниско въпреки осъзнатия от самото начало мащаб на начинанието.
Естествено новите области, към които се разпростира кампанията – като кампанийността в онлайн пространството и кроссекторното покриване в рамките на СЕ – изискват време за обмисляне и адаптиране на стратегиите и тактиките. Тук проличава важността на постоянната координация между Младежкия департамент на СЕ и страните-членки, включително по отношение на бъдещите кампании.

Несъмнено онлайн и офлайн сферата са взаимосвързани, както и онлайн реалността отразява случващото се офлайн. Офлайн действията се оказват по-ефективни от тези в онлайн пространството, но същевременно онлайн елементите предоставят начин да се комуникират специфични въпроси и да се даде тласък на реални действия. Като такива, онлайн елементите не конституират кампанията „Движение за език без омраза“, а представляват само кампанийни инструменти.

Наблюдението на словото от омраза (Hate Speech Watch) като част от платформата на движението е инструмент за докладване на конкретни случаи и прояви на омразното говорене. Възниква въпросът обаче доколко добре е премислен този инструмент, тъй като докладванията остават без последици и инструментът е рядко употребяван. В допълнение, не е обяснено как точно се урежда правовата защита на тези, които използват инструмента.

Множество качествени идеи не намират реализация в рамките на кампанията – било поради липса на вътрешна координация, било заради липса на подкрепа от страна на държавните институции, регулиращи активизма в сферата. В действителност се случва тъкмо обратният на предвиждания процес: онлайн активистите в няколко от страните-членки помагат за укрепването на вътрешните сътрудничества на национално ниво.

Платформата на движението е интерактивен двигател за генериране и разширяване диапазона на кампанийните дейности. Макар че е много по-успешна от предшестващата я платформа (уебсайта Join the Movement), няма реална нужда от толкова информация, колкото от ясно дефинирано и структурирано съдържание и насърчаване на потребителите да предприемат действия. За последните три години платформата непрестанно се развива на принципа на „учене в действие“, което е могло да бъде избегнато чрез делегиране на дейностите по развитие на платформата на хора с опит в провеждането на онлайн кампании.

 5. Структура, организация и управление 

(…)

6. Мобилизация, предаване на посланията и комуникация 

(…)

7. Други аспекти 

Похвален е броят на действията, предприети с ограничени финансови и човешки ресурси. Движението доказва, че не е необходимо една кампания да бъде подкрепена от голям бюджет. Бюджетът осезаемо ограничава възможности откъм количество и качество – но в случая от първостепенно значение е, че стратегиите и тактиките не отговарят на наличния бюджет, какъвто обикновено е случаят.

Очакваният брой регистрирани онлайн активисти на европейско и национално ниво – 50 000 – далеч не е достигнат; за сметка на това обаче фактът на тяхното обучение в различните аспекти на кампанията е огромна инвестиция в човешкия капитал на движението и сам по себе си постижение.

В рамките на самата кампания няма много възможности за учене и споделяне на опит. Добро изключение са трите регионални мрежи, на които дава тласък движението: франкофонската мрежа, Общността на независимите държави и Балканската мрежа, които споделят общ език и проблеми в сферата на речта на омразата и с това имат нужната мотивация за кампанийна активност.

8. Обобщение – уроци и препоръки

От въвеждането на кампанията „Движение за език без омраза“ до момента е натрупано голямо количество информация и опит благодарение на връзките, направени с неправителствените организации, правителствените институции и онлайн активистите. Тази мрежа представлява добавена стойност, която може да бъде използвана по-пълно през идните години за каузата на борбата срещу речта на омразата.

Ако Младежкият департамент на Съвета на Европа реши да направи това, и с оглед официалното приключване на кампанията на 31 март 2015 г., оценителите виждат два възможни пътя напред:

1) Поддържането на нисък профил:

1. Кампанията „Движение за език без омраза“ да приключи като кампания и да помогне на всички заинтересовани страни да се включат в потока на реално движение.

2. Това предполага следните действия в резултат на кампанията:

 • Да се запази инерцията чрез засилване на комуникацията със заинтересованите страни относно решения, следващи стъпки, варианти и покани и да се насърчава ангажиментът им по тези въпроси;
 • Да се осигури подкрепа за функциониращите понастоящем вътрешни сътрудничества да се трансформират в истинско национално движение;
 • Текущата платформа на движението да се превърне в по-статична ресурсна библиотека;
 • Което означава също така, че всички знания, инструменти, материали и идеи за действия за борба с речта на омразата онлайн трябва да бъдат деконтекстуализирани и полезни за широката публика за по-дълъг период от време (лесни за сваляне, на колкото се може повече езици).

3. Задължително Младежкият департамент на Съвета на Европа трябва да достигне до неконфликтните вътрешни сътрудничества на национално равнище, до активистите и международните партньори, за да комуникира крайната цел. Дори да няма план да бъде направена публично достояние, Младежкият департамент не бива да пренебрегва контакта със заинтересованите страни и отправянето на благодарност за техните усилия.

4. Макар че националните кампании и индивидуалните действия в този вариант може да продължат да функционират отделно от Младежкия департамент на Съвета на Европа, би било полезно да поддържат контакт с изградената вече мрежа. Оценителите откриват, че от първата кампания All Different – All Equal за съжаление не е останало нищо, върху което да се надгражда след това за новата кампания. Това довежда до унищожаване на капитал, което Младежкият департамент трябва да избягва. Кампанийността за правата на човека е основна дейност на Младежкия департамент, както и за Съвета на Европа като цяло. Темите могат да варират, но мрежовите структури трябва да бъдат по-стабилизирани.

2) Поддържането на висок профил:

 • Редизайн на текущата кампания „Движение за език без омраза“ в кампания „Език без омраза“;
 • Преразпределение на всички елементи;
 • Работа по горните два пункта през оставащото време от 2015 г., така че всичко да е готово за започване на бъдеща кампания на 1 януари 2016 г. Ако кампанията Език без омраза бъде подкрепена и удължена с още 3 години (2015–2017), важен момент са отправените от Младежкия департамент ключови послания за удържане на правилната посока. В противен случай изчакването на конференцията за оценка в края на месец май 2015 г., асимилирането на идеите в заключителен документ и излизането във ваканционен сезон могат да отворят ниша на несигурност и да доведат до загуба на инерция. Заключителната конференция трябва да се използва като възможност за проучване на възможностите за синергия относно продължаването:

Оценителите изтъкват следните ключови моменти за разглеждане:

а) По отношение на съдържанието и процеса на кампанията:

 • Да се запази фокусът върху борбата с речта на омразата и младите хора;
 • Да се адресират в кампанията както борбата срещу речта на омразата онлайн, така и борбата срещу речта на омразата офлайн, но подходът да се съсредоточи повече върху локалното учене и локалните действия офлайн, подкрепени от онлайн инструменти и чрез използването на езика на учащия;
 • Включване на повече обучения на възрастни като обучители на млади хора и родители;
 • Работа по страни както с формални, така и с неформални образователни методики;
 • Регионалните приоритети и контексти следва да се вземат предвид в по-голяма степен;
 • Неконфликтните сътрудничества трябва да добият по-голяма значимост. Сегашните 16–23 активни такива са поканени да се присъединят към новата постановка, но много други се нуждаят от реорганизация, за да станат по-функционални. Да се утвърдят поетите ангажименти с договор;
 • Да се даде на групата от 15 висококвалифицирани и опитни регистрирани онлайн активисти нова роля: да направляват група от съмишленици към превръщането им в млади посланици на „Език без омраза“ на национално равнище, така че кампанията да бъде подплатена от устойчиви национални младежки движения за каузата на борбата срещу речта на омразата онлайн и офлайн.
 • Би могло да бъде много изгодно и за двете страни да се свържат съществуващите и новите неконфликтни сътрудничества с онези национални парламентаристи, които са членове на Парламентарния алианс „Без омраза“ с цел последния да лобира и да застъпничи за борба срещу речта на омразата онлайн и офлайн, както и да обръща внимание на националните приоритети. Препоръчително е екипът на кампанията да развие методи и инструменти в подкрепа на съвместната работа между сътрудничествата и парламентаристите за една обща кауза в сферата на правата на човека.
 • Като цяло кампанията „Движение за език без омраза“ не съумява да изгради нужните връзки с местните и регионалните власти. В новата кампания „Език без омраза“ местните и регионалните власти трябва да играят по-голяма роля в предотвратяването и борбата с езика на омразата. Европейската кампания, националните кампании и местните и регионалните власти трябва да се допълват и взаимно да подсилват ролята си. Младежкият департамент на Съвета на Европа трябва да инвестира в придружаващи тези видове взаимоотношения и да осъществява мониторинг на определените взаимно допълващи се действия.

б) По отношение на управлението на кампанията:

 • Този път финансирането трябва да бъде предоставено в самото начало, за да бъде подготовката наистина ползотворна и да се заплати на временния персонал по кампанийните дейности;
 • Да се помисли върху фонд за кампанията, за да се използва от началото на етапа на подготовка и да се презарежда в хода на кампанията;
 • Да се изготви умен план за кампанията (SMART), в съответствие с наличния бюджет и поставените приоритети;
 • Да се определи фиксиран основен екип за кампанията, включващ най-малко мениджър на онлайн кампанията, координатор на кампанията, фасилитатор/съдружник на неконфликтните сътрудничества (NCC) и служител комуникации. Всеки персонал, независимо дали фиксиран или временен, трябва да бъде част от по-ясна органограма с ясни роли и отговорности, които са съобщени на всички заинтересовани страни;
 • Да се определят ясни роли и отговорности за всички участници, включително тези на онлайн активистите и неконфликтните сътрудничества;
 • Събирането на данни за мониторинг трябва да бъде опростено. Някои формати за събиране и анализ на данни вече са разработени и са доказали ефективността си. Много други формати за събиране на данни обаче липсват и следва да бъдат разработени за по-широкия кръг от заинтересовани страни, за да се направи по-лесно последователно и всеобхватно наблюдение. Инструментите за измерване на успеха трябва да бъдат готови и обяснени на техните потребители преди началото на кампанията „Език без омраза“.
 • Младежкият департамент на Съвета на Европа трябва да обмисли въвеждането на външна група за мониторинг и консултативна група по съдържанието. Групата за външно наблюдение контролира годишния план в съответствие с целта на проекта. Те следва също да следят дали дейностите и резултатите работят в посока постигането на очакваните резултати и съобразно разполагаемия бюджет. Те са процесуално ориентирани. Консултативната група е ориентирана към съдържанието: по-голям междуинституционален екип, създаден в по-ранните етапи на подготовката на кампанията „Език без омраза“. Това означава, че посочените екипи трябва да започнат работа възможно най-скоро.
 • Една споделена цел и рамка трябва да бъде отправната точка за превръщането на отделните мехуричета в една голяма вълна.

Източник:

Paaskesen, L., Hulst-Mooibroek, H. van. 2015. No Hate Speech Movement Campaign Evaluation. (Summary or the external evaluation). Strasbourg. 22 May.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *