Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Стремеж към една Европа, която защитава бежанци, хора, търсещи убежище и разселени лица – с достойнство и уважение

Европейският съвет за бежанци и изгнаници – ЕСБИ (European Council on Refugees and Exiles – ECRE) е паневропейски съюз на 107 неправителствени организации, защитаващи и застъпващи правата на бежанците, търсещите убежище и разселените лица.

Мисията на ЕСБИ е да насърчава установяването на справедлива и хуманна европейска политика и практика за предоставяне на убежище в съответствие с международните права на човека.

Работата на ЕСБИ е съсредоточена върху три основни вида дейности:

• Правна подкрепа и съдебни спорове: БОРБА С ПРАВНАТА БИТКА – с тази си дейност ЕСБИ има за цел да подкрепя търсещите убежище и бежанците да получат достъп до правата си чрез съда и да постигне по-дълбоки правни промени чрез съдебни спорове.

• Застъпничество: ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА – застъпническият екип на ЕСБИ се стреми да повлияе на правителствените политики и практики, засягащи правата на бежанците в Европа, както и на европейските външни действия, които засягат правата на бежанците извън Европа.

ЕСБИ предоставя задълбочен и авторитетен анализ на законодателството на ЕС в областта на убежищата с особен акцент върху прилагането и реформата на Общата европейска система за убежищата (Common European Asylum System – CEAS).

• Комуникация: ДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО – комуникационният екип на ЕСБИ превръща знанията и експертизата на Съвета в ефективни послания и информация за широката общественост.

А това са инструменти, които ЕСБИ е разработил и продължава да управлява и развива към момента:

• База данни с информация за убежища (Asylum Information Database – AIDA) – съдържа информация за процедурите за убежище, условията за приемане и задържане в 23 държави: 19 държави-членки на Европейския съюз (Австрия, Белгия, България, Кипър, Германия, Испания, Франция, Гърция, Хърватия, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция и Словения) и 4 държави извън ЕС (Швейцария, Сърбия, Турция и Обединеното кралство).

• Европейска база данни със законодателството за убежищата (European Database of Asylum Law – EDAL). Базата събира резюмета на практики с бежанци и убежища от съдилищата на 22 държави-членки на ЕС, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Резюметата се публикуват на английски и на националния език на съответната държава-членка.

• Европейска правна мрежа за убежищата (European Legal Network on Asylum – ELENA) – това е форум на практикуващи юристи, които имат за цел да популяризират най-високите стандарти в сферата на правата на човека за лечение на бежанци, търсещи убежище и други лица, нуждаещи се от международна закрила, от ежедневната си индивидуална консултантска и застъпническа дейност. Мрежата ELENA се разпростира в повечето европейски държави и включва около 500 адвокати и юрисконсулти.

Източник: 

European Council on Refugees and Exiles. Official website: http://ecre.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *