Пл@тформа за толерантност 2.0

За проекта

В началото на 2014-а година сдружение „Възможности без граници“, съвместно с национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, започна изпълнението на проект Пл@тформа за толер@нтност.bg. Разработвайки тогава Пл@тформа за толер@нтност.bg, ние искахме да запълним вакуума в младежката работа, като се насочим към ограничаването на омразното говорене и защитата на човешките права в интернет пространството с алтернатива, която отчиташе важността на виртуалната реалност за младите хора и изграждаше положителен образ на различните сред нас, предоставяше допълнителна информация, възможност за консултиране и подкрепа на младежи, засегнати от речта на омразта, и достигна значителен брой младежи на територията на цялата страна в резултат на паралелна офлайн информационна кампания.

Пет години по-късно крайно дясната реторика, речта на омразата и насаждането на негативни образи към различните са част от обичайното в България. Трайно присъстват в българската политическа и медийна среда, променя се единствено интензитетът на употреба спрямо различните засегнати групи. Същевременно публични политики за противодействие тук или изцяло отсъстват, или са с ограничен ефект. Изследване на обществените нагласи спрямо речта на омразата на Институт „Отворено общество“ от 2018 г. идентифицира проблем: групата на учителите е сред двете общности, на които е най-трудно да дефинират значението и обхвата на речта на омразата. Нещо повече, учителите не изповядват толерантността като ценност, те прехвърлят отговорността за обучение в защита правата на човека към родителите на децата. В подобна среда Пл@тформата за толерантност във версия 2.0 преживява ренесанс, отчитайки актуалните обществени процеси и нагласи към привидно различните хора. Днес нашата основна цел е да създадем онлайн и офлайн ресурси, насочени към нова аудитория, които да подпомогнат обучението по права на човека и да насърчат в дългосрочен план приемането на различията и многообразието от хора и образи в обществото ни. Ние се борим с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото чрез методите на неформалното образование, игровизацията и натрупването на лични трансформиращи преживявания у младите хора чрез доброволчество и активно гражданско участие в каузи и кампании.

Цели и очаквани резултати

Специфичните цели на проекта включват:

 • Разработване и одобрение от МОН на квалификационни курсове за атестационни кредити за педагогически специалисти на тема права на човека, превенция на речта на омразата и насърчаване на многообразието в клас;
 • Надграждане на съществуващата Пл@тформа за толерантност, за да стане отправна ресурсна база за учители, младежки работници и активисти, работещи с млади хора в защита правата на човека;
 • Ангажиране на младежи в доброволчески и кампанийни акции за защита правата на човека и насърчаване на толерантност.

Част от очакваните  продукти и резултати са:

 • 3 разработени и одобрени обучителни програми за педагогически специалисти по права на човека за начален и среден курс и противодействие на речта на омразата и дискриминационните нагласи;
 • Актуализация на сайта, създаване на нови рубрики, редизайн на онлайн играта „Толерадо“ и създаване на настолна версия;
 • Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността за правата на човека в 10 града в страната.

За нас

Сдружение „Възможности без граници“ (СВГ) е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г. Екипът ни работи за утвърждаването на разбирателството, толерантността и равнопоставеността между различните социални групи в българското общество.

Сдружение „Възможности без граници“ е организация, работеща за толерантно приемане на многообразието от хора и лични истории в съвременното общество. Нашата мисия е да изостряме чувствителността на младите по различни теми от правозащитния спектър, като оставяме „храна за размисъл” чрез неформално образование.

СВГ поставя особен акцент върху интерсекционалността и ангажира в дейностите си хора с увреждания, ЛГБТ, от малцинствен произход и в неравнопоставено социално положение. Женската тема присъства във всички инициативи на организацията от обучения за овластяване на момичета през училищни презентации за полови стереотипи до работа в малки географски изолирани и консервативни общности, където момичетата са обичайно у дома. Стремим се да изнасяме и изграждаме капацитет извън София – основната част от проектите и инициативите си съзнателно и системно реализираме в малки, понякога дори отдалечени населени места заедно с мрежа от мултиплаери, с които активно партнираме за промяна на местно ниво.

Още от уставните цели на организацията са:

 1. Да популяризира, пропагандира и насърчава младите към участие във всякакви форми на гражданска активност, социална ангажираност и доброволчество;
 2. Да образова относно защитата на правата на човека и да работи за намаляване на дискриминационните прояви;
 3. Да създава среда, която насърчава толерантност и приема многообразието.

Част от палитрата проекти на сдружението включват:

 • „Пл@тформа за толер@нтност.bg“, в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Еввропейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009–2014 г.;
 • „Каравана на толер@нтността“, в рамките на Европейската доброволческа служба и програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия;
 • „Младежка КАУЗА – Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009–2014 г. (www.ngogrants.bg);
 • „Любов&Омраза2: Младежта за толерантна онлайн среда“, реализиран в рамките на Европейската доброволческа служба по програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия.

Защо избрахме човешките права

„Нашият живот губи смисъл в мига, когато започнем да мълчим за нещата, които имат значение“.

Мартин Лутър Кинг, борец за правата на човека (1929–1968)

Пука ни за чужденеца, който е дошъл в България в търсене на спасение от войната в родната си страна. Пука ни за хората, които нямат право да живеят и да създават семейство с любовта на живота си. Пука ни християните, мюсюлманите, евреите и всички, които са били обект на омраза.

Знаем, че нещо зависи от нас!

Знаем, че говоренето за човешките права е поне толкова силно, колкото и омразата на политици, обществени кръгове и обикновени хора към различията. Знаем, че с действията си не само образоваме, но караме всеки един от вас да се замисли върху думите и поведението си.

Затова защитаваме правата на човека!

Защитаваме правата на човека, защото сме убедени в правото на всеки човек да се роди, да отрасне и да живее в сигурна среда. Защитаваме човешките права, защото смятаме, че всеки има правото да избира своята религия, ценности и разбирания за това как трябва да живее живота си.

Присъединете се към нас!

Присъединете се към нас, защото заедно можем да постигнем повече. Разпространявайте материалите и знанието, което придобиете в този сайт. Вярваме, че заедно можем да станем по-добри хора.