infopass-logo
Demo

Невежество, страх и стереотипи като причини за дискриминация

Дискриминация, формирана от липсата на общуване с различни хора и разделяща обществото на „ние” и „те”

Невежество, страх и стереотипи като причини за дискриминация

Дискриминацията възниква във всяка ситуация, в която дадено лице или общност третира друг човек или група от хора несправедливо заради тяхна специфична характеристика. Най-често срещаните форми на дискриминация включват поведение, ръководено от предразсъдъци, произтичащи от цвят на кожата, пол, увреждане, религия или сексуална ориентация. Но дискриминацията може да бъде основана на която и да е характеристика, отличаващи жертвата от мнозинството. Например, дискриминацията може да бъде основана на възраст, тегло, височина, националност и др. За да се справим с подобно подтискащо и уронващо човешкото достойнство поведение е от изключителна важност да можем да идентифицираме причините за дискриминация.

Дискриминацията често възниква от невежество, страх и мнение, формирано от стереотипи, поради непознаване на „другия". Например, религиозната дискриминация е често подхранвана от хора, които живеят и работят в отделни общества и следователно нямат възможността да си взаимодействат с представители на други общности. Затворени в своята собствена среда, те разглеждат света и другите през призмата на разделението – ние и те. Ето защо е важно да се даде възможност на младите хора да се смесват с други индивиди с различен произход и отличителни черти, като по този начин опознават богатството на света, който ги заобикаля.

Предразсъдъците, от своя страна, се проявяват в неоправдано и неправилно отношение (често негативно) към даден човек, основани единствено на неговата принадлежност към определена група. Възможно е човек с предразсъдъци да не изразява видимо отношението си и да не дискриминира явно различните. Затова, когато се сравняват предразсъдъците с дискриминацията, е важно да се направи уточнението, че предразсъдъците притежават и трите компонента на отношението (емоционален, поведенченски или съзнателен), докато дискриминацията намира израз единствено в поведението.

Краен пример за предразсъдъци и дискриминация би бил геноцида спрямо евреите от нацистите по време Втората световна война или масовото избиване на хугеноти във Вартоломеевата нощ през 1572 година във Франция.

В литературата има четири основни обяснения за предразсъдъците и дискриминацията:

  1. Авторитарна личност
    Авторитарните личности са често агресивни към тези, които са по-нископоставени спрямо тях и същевременно се подчиняват на хора с по-висок статус. Те са по-скоро закостенели в своите мнения и убеждения и консервативни в разбиранията си, защитаващи традиционните ценности. Хора с авторитарна личност са по-склонни да категоризират останалите на „ние" и „те" групи, приемайки единствено своята собствена група като висша.
  2. Теория на реалистичния конфликт – разбойническата пещера
    Конфликт между две групи възниква, когато те са в конкуренция за ограничени ресурси. Има много примери, когато хората в надпревара за лимитиран ресурс (работни места, земя и др.) увеличават враждебността помежду си. Често срещано явление, например, по време на висока безработица е ръстът в нива на расизъм сред основното население, което врява, че представителите на малцинството (цветнокожи, бежанци, имигранти) взимат работните им места.
  3. Теория на социалната идентичност
    За да подсилим собствената си представа за аз-ът, ние величаем статуса на групата, към която принадлежим – например твърдение като „Държавата Х (моята страна) е най-добрата страна в света!" Друг начин за изтъкване на представата за себе си е чрез дискриминиране и насаждане към предразсъдъци спрямо други „извън" нашата група – например реплики като „...румънците, гърците и т.н. са абсолютни загубеняци!" Следователно разделяме света на „те" и „ние" въз основа на социална категоризация (поставяме хората в социални групи). Това е известно в литературата като в-група (ние) и вън-група (тях). Теорията за социалната идентичност посочва, че в-групите дискриминират вън-групите, за да повишат собствения си имидж и представа. Предразсъдъците между различните култури могат да прераснат в расизъм, в най-екстремните си форми дори в геноцид, както се е случило в Германия срещу евреите, в Руанда между хуту и тутси и най-скоро в бивша Югославия между босненци и сърби.
  4. Страхът, както беше споменато по-горе, допринася като причина за дискриминация поради митовете в обществото и предразсъдъците, които се образуват в резултат на непознаването на другите. Липсата на образование и ограниченото взаимодействие с хора, принадлежащи към различни среди, с друг цвят на кожата, нетрадиционна сексуална ориентация или религия, провокира злонамерено отношение и поведение. Хора, които не са се „сблъсквали" с различията, не се чувстват охотно, виждайки и взаимодействайки си с онези, които притежават различни отличителни черти, което може рано или късно да доведе до дискриминация.

Изпочници:

Раздел: Причини за дискриминацията

5.0/5 рейтинг (2 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon