infopass-logo
Demo

Определение за дискриминация

Определение за дискриминация
Flickr,

Дискриминация е нарушение на човешките права, забранено от редица обвързващи международни стандарти.

Комитетът на ООН за човешки права – орган от независими експерти, който наблюдава изпълнението на Международния пакт за граждански и политически права – определя дискриминация като: 

всяко различие, изключване, ограничение или предпочитание, основаващо се на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви други признаци, и което има за цел или ефект да навреди или накърни признаването, ползването или упражняването от всяко лице, при условия на равнопоставеност, на всички права и свободи" .

Съгласно международното право дискриминацията има три отличителни елемента, а именно:

1. Налице е неблагоприятно третиране на даден индивид;
2. То произтича от ограничение/забрана, основаваща се на явен външен признак;
3. Липсва обективна и разумна обосновка за наложената санкция.

Неблагоприятното третиране трябва да засяга ползването на право от лице или група от лица като на практика дискриминация може да възникне по редица начини, например:


Различие – при извършване на проверки от страна на властите само на мъже от етнически малцинства или определена раса;


Изключване – при отказ за издаване на документи за самоличност на роми или бездомни лица на база липса на постоянен адрес;
Ограничение – при ограничаване на свободата на съб(и)ранията на лесбийки, гей, бисексуални или транссексуални хора;


Предпочитание – придаване предимство на молби за настаняване в общински жилища на лица от мнозинството или от определена раса;


Сегрегация – при систематично изпращане на деца от малцинствен/етнически произход в различни училища без оглед на техните умения и потребности;

Отказ от предоставяне на адаптирана жизнена среда – при неспособност да се осигури достъп за инвалидни колички до обществени сгради.

За да бъде неблагоприятното третиране дискриминационно, то трябва да произтича от забрана, основаваща се на явен външен признак като етнос, религия, национален или социален произход, език, външен вид, потекло, пол, сексуална ориентация, възраст или увреждане.
За да бъде дискриминационно неблагоприятното третиране, базиращо се на забрана, трябва да е наложено без обективна и разумна обосновка. С други думи, ако неблагоприятното третиране преследва легитимна цел (например защита на публичното здраве или сигурност) и е пропорционално на тази цел, тогава няма дискриминация. Това е и най-спорният аспект при определяне на дискриминацията. В много случаи, дори когато неблагоприятното третиране има легитимна цел, ако съществуват алтернативни средства за постигане на целта, които нямат отрицателно влияние върху определени групи, това третиране ще бъде непропорционално и съответно дискриминационно.

Дискриминацията може да бъде пряка или косвена.

Пряката дискриминация е неблагоприятно третиране, което се базира на забранено основание. Тя може да бъде изрично дефинирана в текста на закона или ясно видима от конкретната практика. Примери за пряка дискриминация включват:
• Ограничение на достъпа до спешна медицинска помощ, базирана на статут за пребиваване;
• Знак в ресторант/заведение „Забранено за роми/гейове";
• Отказ от страна на полицията да предостави закрила на ЛГБТ активисти по време на обществени мероприятия;
• Система за обществена канализация, която не се изгражда да обслужва райони, в които живеят малцинствени групи.
Говорим за косвена дискриминация, когато очевидно неутрален закон, правило, процедура или практика водят до непропорционален достъп за или неравностойно въздействие върху определена група без обективна или разумна обосновка и/или причинно-следствена връзка. Косвената дискриминация е по-скоро ефектът, отколкото намерението, от приложението на даден стандарт или практика върху определена група, например в:
• Обява за работа, в която има изискване към кандидатите за явяване на тест по език, който не е необходим за дадената длъжност, но се явява майчин за преобладаващото мнозинство и по този начин възниква ограничително препятствие пред равния достъп до потенциалните кандидати от малцинствени групи;
• Жените, които чистят в супермаркет, се водят по ведомост "хигиенистки", а мъжете, които трябва да вършат същата работа, са записани като "техници", което се отразява в различно заплащане за еднакъв тип работа;
• Процедура за тестване за определяне дали деца трябва да бъдат насочвани към обикновена училищна система или помощни училища, които предполагат знанието на език, който определени малцинствени групи не познават.

 

Раздел: Видове дискриминация

4.5/5 рейтинг (2 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon