infopass-logo
Demo

Дискриминация на хората с увреждания

Определение за инвалидност, права на хората с увреждания, примери за дискриминация

Дискриминация на хората с увреждания
tpsdave, Pixabay.com

За увреждане обикновено се говори, когато един човек има ограничени възможности за извършване на определени социални дейности.

Това може да се дължи на:
- Лошо физическо или психическо здраве;
- Хронични и/или генетични заболявания;
- Умствени увреждания;
- Физически или психически последици от трудови злополуки и професионални заболявания.
Теорията и практиката на Световната здравна организация разграничава следните термини:


Увреждане (Impairment) е всяка загуба или анормалност на психичната, физиологичната и анатомичната структура или функция;

Инвалидност (Disability) е всяко ограничаване или липса (като резултат от увреждане) на способността да се извършва дейност по начин или до степен, приета за нормална за всяко човешко същество;

Социална недостатъчност (Handicap) е затруднено състояние, породено от увреждане или инвалидност, което ограничава или пречи на дадено лице да изпълнява нормалната (по отношение на възрастта, пола и социалните и културни фактори) за това лице роля
Дискриминация на хората с увреждания възниква тогава, когато без обосновка лице с увреждане е третирано по по-неблагоприятен начин от друго лице, поради естеството на своето здравословно състояние.


Пример за такъв тип дискриминация:
- Отказ за запазване на билет за полет на лице със синдром на Даун с аргумент, че хора с умствени увреждания не могат да пътуват сами;
- Липса на текстове и писмени разяснения на правила и процедури или жестомимичен превод в офис на общинска или централизирана администрация, които да улеснят достъпа на лица със нарушен слух;

Уврежданията често изискват да се адаптира средата като се вземат мерки, за да се премахнат бариерите, които пречат на хората със специфични потребности да имат достъп, да участват в трудова дейност или да се възползват от услуга. Така например глух човек може да поиска да бъде придружен от преводачен на жестомимичен език по време на интервю за работа. Клиенти или наематели с двигателни увреждания трябва да имат еднакъв достъп до съответните услуги и съоръжения.

Други изображения:

Раздел: Видове дискриминация Форми на дискриминация

5.0/5 рейтинг (1 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon