infopass-logo
Demo

Политика на Европейския съюз

Харта на основните права в Европейския съюз

Политика на Европейския съюз
Andrew Hall, gty.im

При запознаване с човешките права ще се сблъскате с няколко различни основни документа. В Европа двете най-важни организации, работещи активно по защита на правата на човека, са Съветът на Европа (http://www.coe.int/) и Европейският съюз, в който България членува от 2007 г.

Правата на всеки индивид в рамките на ЕС са установявани в хода на различни исторически периоди, по различни начини и под различни форми. Затова ЕС предприема инициативата да ги направи по-ясни и универсални и ги обединява в един документ, който е актуализиран според промените в обществото, социалния прогрес и научния и технологичен напредък: този документ е Хартата на основните права на Европейския съюз.

Хартата на основните права на ЕС е посветена на определени политически, социални и икономически права на гражданите на Европейския съюз.Тя е изготвена от Европейската конвенция и тържествено представена на 7 декември 2000 г. от Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия. Въпреки това обаче нейният правен статут остава неясен. Хартата не е имала пълно правно действие до влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на ЕС в своя член 21 изрично забранява дискриминацията въз основа на каквито и да било основания и е задължителна за държавите-членки при прилагане на правото на ЕС. Разпоредбите на националното право трябва да са съобразени с разпоредбите на Хартата, като по този начин се създава основание за наказателно преследване на извършителите на престъпления от омраза на национално ниво на базата на общоевропейските ценности.

Източник:

EU Charter of Fundamental Rightshttp://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm 

Раздел: Речта на омразата и институциите

0.0/5 рейтинг (0 гласове)

Остави коментар

Вие коментирате като гост. Допълнителен логин отдолу.

chat icon