infopass-logo
Demo

aboutus

Сдружение "Възможности без граници"

Сдружение "Възможности без граници" е неправителствена организация, създадена в началото на 2010 г.

Сдружение "Възможности без граници" (СВГ) работи за утвърждаването на разбирателството, толерантността и равнопоставеността между различните социални групи в българското общество. Сдружението планира, организира и изпълнява младежки проекти, дейности и инициативи с цел популяризиране формите на неформалното образование. Организацията създава възможности за реализация на социалните и творчески умения на младите хора, като поставя акцент върху младежите от малцинствен произход, хората с увреждания и тези в неравнопоставено социално положение. СВГ цели да популяризира, пропагандира и насърчава общественото участие в доброволчески инициативи и граждански каузи.

Още от уставните цели на организацията са:


- Да подпомага обмена, обсъждането и приложението на идеи, проекти и инициативи, които способстват за открит социален диалог и равнопоставено участие на всички малцинствени групи в обществения, културния и политическия
живот на страната;
- Да ангажира общественото внимание и компетентните органи по проблемите на социалната интеграция на всички малцинствени групи в българското общество;
- Да насърчава и защитава правото на равнопоставено участие на хора с увреждания, от малцинствен произход и в неравнопоставено социално положение във всички сфери на обществения живот;
- Да работи активно по проекти, дейности и инициативи, насочени към въвеждане, развитие и реализация на ценностите и практиките на гражданското общество, а именно: гарантиране на гражданските свободи и зачитането на основните човешки права, повишаване на степента на толерантност сред българското общество и намаляване на дискриминационните прояви към представители на социални
или етнически малцинства в страната;


Част от последните проекти на сдружението са:

-„Пл@тформа за толер@нтност.bg", в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
-„Каравана на толер@нтността" в рамките на „Европейската доброволческа служба" и програмата „Младежта в действие" на Европейската комисия.,
-„Зелена общност", финансиран по секторна програма Грюндвиг на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия.
- „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg)
- „Любов&Омраза2: Младежта за толерантна онлайн среда", реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба" по програма „Младежта в действие" на Европейската комисия. И др.