infopass-logo
Demo

Видове дискриминация

Стереотипи и предразсъдъци

Кое е общото между тях и по какво се различават

Стереотипи

Стереотипите са представи и мнения, които са широко споделяни от дадено население. Стереотипите се формират от обобщаване, често твърде опростено, на един или повече отличителни белези на дадена група.

Раздел Видове дискриминация

Определение за дискриминация

Дискриминация е нарушение на човешките права, забранено от редица обвързващи международни стандарти.

Раздел Видове дискриминация

Дискриминация на база здравни причини

Никоя професия не е забранена за болни

Никоя професия не е забранена за болни хора. Но ако кандидатствате за работа, изискваща отлично физическо състояние, могат да откажат да Ви наемат. Ситуацията с дискриминация, заради здравни причини е свързана със способността на работника да се справя с неговите задачи, в зависимост от здравните си проблеми.

Раздел Видове дискриминация

Полова дискриминация

Сексизъм

Половата дискриминация, известна още като сексизъм, оправдава поставянето на единия пол в нисша позиция и предразсъдъците към него, произтичащи от разбирания за различни социални роли, преимуществено положение на другия пол и свободите, с които се ползва.

Раздел Форми на дискриминация Видове дискриминация

Дискриминация на номади

Ксенофобски настроения към представителите на номадската култура

При честа смяна на мястото си на пребиваване номадите могат да се сблъскат с редица трудности в обществото и в отношенията им със заобикалящите ги. Те споделят както историята си, така и затрудненията при намиране на работа, дом или услуга по същите условия и ред като останалите хора.

Раздел Видове дискриминация

Дискриминация на хората с увреждания

Определение за инвалидност, права на хората с увреждания, примери за дискриминация

За увреждане обикновено се говори, когато един човек има ограничени възможности за извършване на определени социални дейности.

Раздел Форми на дискриминация Видове дискриминация

ЛГБТ дискриминация

Определяне на сексуалната ориентация. Хомофобия. Примери за дискриминация, базирана на сексуалната ориентация

Сексуалната ориентация е лична характеристика и част от идентичността на всеки един от нас. Тя обхваща целия диапазон на човешката сексуалност и важи еднакво за гейовете, лесбийките, бисексуалните и хетеросексуалните. Международни изследвания показват, че хомосексуалното, лесбийското и бисексуалното население е между 5 и 10% от общото население на света. Всеки има правото на равно третиране без дискриминация или тормоз заради неговата или нейната сексуална ориентация.

Раздел Видове дискриминация

Расизъм и расова дискриминация

Проявата на расизъм се корени в действията, а проявата на расова дискриминация – в представите

Когато един стереотип или предразсъдък се основава на цвета на кожата, на националния или на етническия произход на някого, то той най-вероятно е расистки – независимо дали е позитивен или негативен. Расизмът е идеология, която включва дискриминационно или оскърбително поведение спрямо хората заради тяхната предполагаема „малоценност". Важно е да се отбележи, че тук „расата" се приема за социална класификация – а не за чисто биологическа. Няма физически или генотипни белези, които да били открити в една „раса" и да не са характерни за друга. Расизмът се изразява в действия, думи, нагласи и поведение.

Раздел Видове дискриминация

Позитивна (обратна) дискриминация

Позитивна (обратна) дискриминация

Стратегия и политика на обратно социално интегриране на лицата и групите - жертви на дискриминация

Позитивната дискриминация е насърчаващо отношение, насочено към определени лица или групи, които са били жертви или продължават да бъдат жертви на системна дискриминация.

Раздел Видове дискриминация

Възрастова дискриминация

Факторът възраст може да е определящ

Дискриминация, основаваща се на възраст, е налице тогава, когато има неравно третиране на лице, поради неговата възрастта. Често този вид дискриминация не се разглежда като толкова важен, колкото са другите видове, въпреки че може да има същите психологически, социални и икономически измерения

Раздел Форми на дискриминация Видове дискриминация