infopass-logo
Demo

Речта на омразата и институциите

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Бюро по демократичните институции и правата на човека

ОССЕ е най-голямата регионална организация за сигурност в света с 57 държави членки от Северна Америка, Европа и Азия.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски център за правата на ромите

Европейски център за правата на ромите

В борба срещу антиромския расизъм и злоупотребата с човешките права по отношение на ромите

Европейският център за правата на ромите (ЕЦПР) е международна правна организация в обществена полза, която работи активно за елиминиране на антиромския расизъм и злоупотребата с правата на човека по отношение на ромите чрез стратегически съдебни жалби, проучвания и политика на развитие, застъпничество и образование по човешките права.

Раздел Речта на омразата и институциите

Фондации „Отворено общество”

Фондации „Отворено общество”

За активно и толерантно общество

Фондациите „Отворено общество" се стремят да укрепят върховенството на закона; зачитането на правата на човека, малцинствата, както и многообразието на мненията; демократично избраните правителства и гражданското общество, което легитимира управлението.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски съд по правата на човека

Европейски съд по правата на човека

Кой и къде работи за гарантиране защита правата на човека на международно ниво?

Европейският съд по правата на човека със седалище в гр. Страсбург, Франция е международен съд, създаден през 1959 г., който се произнася по индивидуални и/или държавни жалби срещу нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за правата на човека. От 1998 г. ЕСПЧ функционира на пълно работно време и над 800 милиона европейски граждани могат да подадат жалба директно към него. Иск може да бъде предявен както от физическо лице, така и от група от хора или от една или повече държави. Освен съдебни решения, Съдът може да издава  също и консултативни становища по приложението на Конвенцията за правата на човека, приета от всички държави-членки на Съвета на Европа.

Раздел Речта на омразата и институциите

Движение срещу речта на омразата

Движение срещу речта на омразата

Младежка кампания на Съвета на Европа за човешките права онлайн

Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата онлайн е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.

Раздел Речта на омразата и институциите

Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Европейски съвет за бежанци и изгнаници

Стремеж към една Европа, която защитава бежанци, хора, търсещи убежище и разселени лица – с достойнство и уважение

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ЕСБИ) е паневропейски съюз на 82 неправителствени организации, защитаващи и застъпващи правата на бежанците, търсещите убежище и разселените лица. Мисията на ЕСБИ е да насърчава установяването на справедлива и хуманна европейска политика и практика за предоставяне на убежище в съответствие с международните човешки права.

 

Раздел Речта на омразата и институциите

Амнести Интернешънъл

Съблюдаване на ползването на всички права, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека

Амнести Интернешънъл е глобално движение с повече от 3 млн. поддръжници, членове и активисти в над 150 страни и територии. Движението провежда кампании за прекратяване на тежки нарушения на правата на човека от 1961 година насам.

Раздел Речта на омразата и институциите

Съвет на Европа

Съвет на Европа

Съветът на Европа – водещата организация за защита на човешките права на континента

Съветът на Европа (не трябва да се бърка с Европейския съвет, който е директна институция на Европейския съюз) е международна организация за насърчаване на кооперирането между всички страни в Европа в областта на правните стандарти, човешките на права, демократичното развитие, принципите на правовото и културно сътрудничество. Организацията е основана през 1949 г., има 47 страни-членки с около 820 милиона граждани, и е напълно отделна институция от Европейския съюз (ЕС), създаден през 1950 година по настоящем с 28 страни-членки.

Раздел Речта на омразата и институциите

Политика на Европейския съюз

Харта на основните права в Европейския съюз

При запознаване с човешките права ще се сблъскате с няколко различни основни документа. В Европа двете най-важни организации, работещи активно по защита на правата на човека, са Съветът на Европа (http://www.coe.int/) и Европейският съюз, в който България членува от 2007 г.

Раздел Речта на омразата и институциите